Varna_Povezava2022-12-01T09:55:40+01:00

OBVESTILO POSAMEZNIKOM O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O
VARSTVU OSEBNIH PODATKOV (GDPR)

NAROČILA
(npr. naročilo na obisk, naročanje listin)

Naročila se zbirajo preko profesionalne zdravstvene platforme Gospodar zdravja, ki zdravstvenim
izvajalcem na podlagi pogodbeno dogovorjenega razmerja nudi zgolj uporabo računalniško
podprtega sistema in podatkov o naročilih ne obdeluje za svoje potrebe. Upravljavec podatkov je v
celoti AMBULANTA POLHEK, PEDIATRIČNA AMBULANTA D.O.O.

a) Identiteta in kontaktni podatki upravljavca:
AMBULANTA POLHEK PEDIATRIČNA AMBULANTA D.O.O.
Z lokacijama:
ZP Gorenja vas:
Trata 7, 4224 Gorenja vas, tel. 04 620 88 70
ZP Žiri:
Trg svobode 9, 4226 Žiri, tel. 04 620 88 88

b) Kontakt za vprašanja v zvezi z varstvom osebnih podatkov in kontakt pooblaščene osebe
za varstvo osebnih podatkov: Ida Rus Dolinar, spec. pediatrije, 04 620 88 88.

c) Nameni, za katere se obdelujejo osebni podatki

1. NAROČILO NA OBISK: Omogočanje naročanja pacientov v naročilno knjigo
2. NAROČANJE LISTIN (npr. receptov, napotnic, bolniških listov itd): Omogočanje izdaje
listin

d) Pravni temelj za obdelavo podatkov posameznikov:
Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ), (Uradni list RS, št.
65/2000, 47/2015, 31/2018 s spremembami) Priloga 2- eNapotnica in eNaročilo

e) Obdelovani osebni podatki: ime, priimek, datum rojstva, spol, naslov stalnega prebivališča,
ZZZS številka, gsm številka, E-poštni naslov, izbrani osebni zdravnik, sporočilo, ki ga pacient
vnese v vnosno tekstovno polje.

Pri naročanju na obisk še: razlog obiska
Pri naročanju na cepljenje še: podatek ali je posameznik prebolel Covid in ali je označil, da je
kronični bolnik.
Pri naročanju bolniškega lista še: datum začetka in konca bolniške odsotnosti, podatek ali je
bolniška za polni ali skrajšan delovni čas.

f) Uporabniki osebnih podatkov: zdravstveni izvajalci, ki sodelujejo pri zdravstveni oskrbi
pacienta

g) Obdobje hrambe osebnih podatkov: Osebni podatki se hranijo 5 let skladno z zakonom.

h) Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
Podatki se ne bodo prenašali v tretje države ali v mednarodno organizacijo.

i) Avtomatizirano odločanje na podlagi profiliranja z osebnimi podatki: Se ne izvaja.

j) Uveljavljanje pravic posameznikov:

Posameznik ima pravico, da od Upravljavca zahteva:

- Dostop do osebnih podatkov, skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov
(EU) 2016/679 (GDPR) 2/2
- Popravek osebnih podatkov, skladno s 16. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov
(EU) 2016/679 (GDPR)
- Omejitev obdelave, kadar so izpolnjene predpostavke iz 18. člena Splošne uredbe o
varstvu podatkov (EU) 2016/679 (GDPR).
Posameznik se lahko za svoje pravice iz te točke obrne na pooblaščeno osebo za varstvo
osebnih podatkov Upravljavca, navedeno pod točko b.
Zoper odločitev upravljavca ali v primeru kršitev varstva osebnih podatkov lahko posameznik
vloži prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij na www.ip-rs.si).